Общи Условия
на „НЕКСТ СЕКЮРИТИ„ ЕООД

за извършване на услуги с леки автомобили
(в сила от 14.07.2016 г.)

Чл.1. Общите условия представляват неразделна част от Договор за услуга (наричан по-долу за краткост Договора) между ,,НЕКСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и клиентите ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, като с тях се определят редът и условията за извършване на услугите предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2. С подписването на Протокол 1 и/или с подписването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ приемат, потвърждават и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общите условия като неразделна част от Договора.

Чл.3 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната цена при подписване на Протокол 1 съгласно предварително направена заявка. Заплащането на услугата се извършва в брой в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по банков път. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява възможност предоставените услуги да бъдат заплатени на шофьора (в брой или с кредитна карта).

/2/ Цената, посочена за всеки автомобил, е крайна, с вкл. ДДС, като при заплащането и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура.

/3/ Всички разходи са включени в цената, с изключение на пробега на бронираните и ретро автомобилите, за които поради високия разход за тяхната поддръжка, както и обратния курс при връщането от дестинации извън гр. София се отчита необходимото време по ценоразпис.

/4/ Всеки започнат половин час се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като ½ час по ценоразписа за съответния автомобил.

/5/ Всеки допълнителен километър пробег над включения в цената за бронираните автомобили се заплаща по 5 лв за км при пробег под 100 км на денонощие и по 3 лв за км при пробег над 100 км за денонощие, а за ретро автомобилите по 3 лв за км при пробег под 100 км на денонощие и по 2 лв за км при пробег над 100 км за денонощие

/6/ В рамките на гр. София пробега до мястото, на което се предава автомобила е безплатно.

/7/ При поръчка на автомобил за адрес извън гр. София – времето за пристигане се заплаща по ценоразпис, за конкретния автомобил. При нощувка на автомобила извън гр. София за шофьора е необходимо да бъде осигурен хотел с включена закуска (минимум 3 звезди), както и разходи за храна в размер на 20 лв. дневно.

/8/ При трансфер от аерогара или друго място, времето се отчита от указания в резервацията час на пристигане, независимо от закъснението на самолета или друго транспортното средство.

/9/ Всички допълнителни разходи извън предварително заявените услуги се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на Протокол 2. Плащането се извършва на шофьора в брой или с кредитна карта.

Чл.4./1/ При заявяване на автомобил, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предварително да уведоми за вида и броя на багажа.

/2/ Заявеният автомобил пристига на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес, след което се подписва договор и протокол за извършваната услуга. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се легитимира с лична карта, задграничен паспорт или друг документ за самоличност.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ правят обстоен първоначален оглед на автомобила, изготвят и подписват Протокол 1.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ носи пълна имуществена отговорност за всички виновно причинени щети и дължи пълното им обезщетяване незабавно след установяването им без да е необходима покана.

Чл.7. ,,НЕКСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД предлага възможност за наемане на въоръжен шофьор и/или персонален бодигард.

Чл.8. Общите условия могат да бъдат променяни, допълвани или отменяни от ,,НЕКСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, като съответните изменения и допълнения или отменени клаузи влизат в сила по отношение на трети лица от датата на обявяването им на интернет страницата www.brone.bg.

Чл.9. Всички възникнали спорове между страните, във връзка с изпълнението и/или неизпълнението на договора за услуга и/или на настоящите Общи условия, се решават чрез провеждане на преговори. , В случай, че между страните не може да бъде постигнато съгласие всяка от тях следва да повдигне спора пред Арбитраж към Българска стокова борса.

Чл. 10. По отношение на неуредените в настоящите Общи условия случаи ще следва да се прилагат действащите разпоредбите на законодателство на Република България.

Настоящите общи условия са приети от ,,НЕКСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД и влизат в сила считано от 14.07.2016 година

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.

Този уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://brone.bg/ Website Service. Имате право да откажете „бисквитките“ (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://brone.bg/ или да го направите нефункциониращ.